Kalendarz roku szkolnego 2009/2010

 1  Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 2  Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2009 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 3  Pisemne egzaminy dojrzałości
w sesji zimowej:
 – język polski
 – drugi przedmiot
11 stycznia 2010 r.
12 stycznia 2010 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 4  Ferie zimowe: 18 stycznia – 31 stycznia 2010 r.:
kujawsko- pomorskie, lubuskie, małopolskie,
świętokrzyskie, wielkopolskie,

25 stycznia – 7 lutego 2010 r.:
podlaskie, warmińsko – mazurskie

1 – 14 lutego 2010 r.:
dolnośląskie, mazowieckie,
opolskie, zachodniopomorskie

15 lutego – 28 lutego 2010 r.:
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 5  Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6 kwietnia 2010r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 6  Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych, w których
   nauka kończy się w semestrze   jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu
   w szkołach wymienionych w lit. a

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu
   w szkołach wymienionych w lit. c

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 7  Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
   nauka kończy się w semestrze
   jesiennym:
 – część humanistyczna
 – część matematyczno-przyrodnicza
 – część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin w gimnazjach
   wymienionych w lit. a:
 – część humanistyczna
 – część matematyczno-przyrodnicza
 – część z języka obcego nowożytnego

c) w pozostałych gimnazjach:
 – część humanistyczna
 – część matematyczno-przyrodnicza
 – część z języka obcego nowożytnego

d) dodatkowe terminy w gimnazjach
   wymienionych w lit. c:
 – część humanistyczna
 – część matematyczno-przyrodnicza
 – część z języka obcego nowożytnego

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 8  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych:
 – w szkołach ponadgimnazjalnych
(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):

  8 stycznia 2010 r. (sesja zimowa)
30 kwietnia 2010 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna:
§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 9  Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 15 stycznia 2010 r.
lub
18 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 10  Pisemne egzaminy dojrzałości
w sesji wiosennej
 – język polski
 – drugi przedmiot
 – język ojczysty – w szkołach lub
  oddziałach z ojczystym językiem   nauczania    mniejszości    narodowej

  11 maja 2010 r.,
  12 maja 2010 r.,
  13 maja 2010 r.

(podstawa prawna:
§ 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 11  Egzamin maturalny:
 – część ustna
 – część pisemna
ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 12  Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
 – etap pisemny
 – etap praktyczny

b) sesja letnia
 – etap pisemny
 – etap praktyczny

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

 13  Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

a) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych wymienionych w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
   jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
 – w sesji zimowej
 – w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
   jest pisemna część egzaminu   maturalnego z języka polskiego

g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
   technikach, technikach uzupełniających
   i szkołach policealnych, placówkach
kształcenia praktycznego i placówkach
   kształcenia ustawicznego, w których
   przeprowadzany jest etap pisemny
   egzaminu potwierdzającego
  kwalifikacje zawodowe

h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Zgodnie z terminami sprawdzianu i egzaminów ustalonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


(podstawa prawna:
§ 6 ust. 2, 3,4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

4 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna:
§ 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

 14  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych 25 czerwca 2010 r.
(podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 15  Ferie letnie 26 czerwca – 31 sierpnia 2010 r.
(podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: www.men.gov.pl.
0 0 głosy(ów)
Oceń